Adatkezelési tájékoztató

1.     A JEL-KÉP Kft. (1126 Budapest, Orbánhegyi út 9., cégjegyzékszám: 01-09-873-549, adószám: 13794231-2-43) mint adatkezelő („Adatkezelő”) az általa kiadott könyvek értékesítése céljából – a keletnyugat.hu honlapon szereplő feltételeknek megfelelően – webáruházat üzemeltet. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a webáruházban könyveket rendelő személy („Megrendelő”) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 

2.     A Megrendelő személyes adatai kezelésének kizárólagos célja a Megrendelő által rendelt könyveknek – a keletnyugat.hu honlapon szereplő feltételeknek megfelelően történő – értékesítése és az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás és panaszkezelés. Az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése, valamint számlázási adatok esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés időtartama számlázási adatok tekintetében a számla kiállításától számított 8 év, egyéb adatok tekintetében az adat átadását követő 3 hónap.

 

3.     A kezelt adatok a Megrendelő által a megrendelés során megadott azonosító-, kapcsolattartási- és számlázási adatok: a Megrendelő vezeték- és keresztneve, lakcíme, cégneve, székhelye, számlázási címe, email címe, telefonszáma és a megrendelés számlázási és szállítási címe.

 

4.     Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja: BÁNFI-EDITOR Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, Vincellér u. 1. B. ép.) számlázás céljából, Sziklainé Pozsgai Szilvia egyéni vállalkozó (1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 7.) szállítási ügyintézés céljából, FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) az átvétel lebonyolítása céljából.

 

5.     A Megrendelő és más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Adatkezelő az érintetteket legkésőbb a jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az Adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az Adatkezelő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog
A Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Megrendelő jogosult arra, hogy a Megrendelőtől információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A Megrendelő jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Megrendelő részére.

 

A helyesbítéshez való jog
A Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő személyes adatait törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) a Megrendelő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Megrendelő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő a Megrendelő személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli, úgy az Adatkezelő tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Megrendelő kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) a Megrendelő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Megrendelő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Megrendelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Megrendelő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Megrendelő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A korlátozás addig tart, amíg a Megrendelő által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok felhasználásának korlátozását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog
A Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben kérheti az Adatkezelőtől a Megrendelőre vonatkozó, a Megrendelő által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Megrendelő hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Megrendelő jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

A tiltakozáshoz való jog
A Megrendelő az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a Megrendelő személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Megrendelő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Adatkezelő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt. Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Megrendelőt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Megrendelőnek arra, hogy a Megrendelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Megrendelőnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie az Adatkezelő keletnyugat.hu/elerhetoseg oldalon található címein levélben vagy emailben, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelőnek a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

 

A Megrendelő a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: naih.hu

 

A Megrendelő által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Megrendelő választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
birosag.hu/torvenyszekek.